Dotacje na innowacje

 

Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno - nadwodnego dla celów naukowych

Umowa o dofinansowanie projektu nr: POIG.01.04.00-22-009/12

Termin realizacji: 1 czerwca 2012 r. do 31 marca 2015 r.

Zakres projektu: Deep Ocean Technology Sp. z o.o. zgodnie z przyznaną dotacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 1.4 "Wsparcie projektów celowych" realizowała przedsięwzięcie, którego głównym celem było podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie efektów przeprowadzonych badań przemysłowych prowadzących do stworzenia produktu będącego nowością w skali międzynarodowej.

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które umożliwiły opracowanie nowego produktu tj. obiektu podwodno - nadwodnego Water Discus, chronionego patentem ("Patented under U.S. Patent 9010266").

Najważniejszym efektem projektu UE było osiągnięcie zakładanych wyników badań w postaci opracowanej dokumentacji technicznej, zaświadczenia towarzystwa klasyfikacyjnego w zakresie bezpieczeństwa jednostki oraz szeregu analiz związanych z krytycznymi zagadnieniami w konstrukcji Water Discus. Dodatkowo dzięki realizacji projektu firma zatrudniła nowych pracowników i stworzyła nową komórkę B+R powołaną do prowadzenia prac badawczych niezbędnych do wdrażania nowych produktów oraz udoskonalania istniejących.

Głównym założeniem opracowanej konstrukcji jest stworzenie środowiska, które pozwoli użytkownikom Water Discus przebywać, żyć i pracować pod wodą przez nieograniczony okres czasu, a równocześnie cieszyć się widokiem rafy koralowej oraz otaczającego życia morskiego. Ponadto, technologia WD oferuje znakomite warunki dla podwodnej rekreacji oraz prac badawczych.

Projekt był realizowany we współpracy z szeregiem podwykonawców, w tym Politechniką Gdańską Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (PG WOiO) w zakresie prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, firmą StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o. w zakresie prac projektowych, firmą Wuprohyd Sp. z o.o. w zakresie prac hydrotechnicznych oraz Polskim Rejestrem Statków w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i zatwierdzenia dokumentacji konstrukcyjnej.

W okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 marca 2015 r. zrealizowano cztery główne zadania projektu tj.

  1. Prowadzenie prac badawczych na modelu w skali 1:25.
  2. Kontynuacja prac badawczych na wstępnym modelu prowadzących do stworzenia ostatecznej koncepcji o wymiarach rzeczywistych.
  3. Badania symulacyjne na modelach oraz prace konstrukcyjne.
  4. Prace rozwojowe związane z opracowaniem dokumentacji do zezwolenia.


Przedsięwzięcie zostało zakończone opracowaniem sprawozdania końcowego z jego realizacji.

Poziom dofinansowania w części badawczej wyniósł 66,72 %

Wartość ogółem projektu celowego wyniosła 2 964 147 PLN

 

Osoba do kontaktu:

Krzysztof Koniuszaniec
Project and Research Manager
Tel. kom. +48 501-254-235
e-mail: k.koniuszaniec@deep-ocean-technology.com

Access restrictions

Some parts\informations of the servis are protected and need correct login and password. if you wish to have an access too those parts\informations but you don't have a pasword and login please send a request for those informations on the e-mai adress: info@deep-ocean-technology.com

Member Login

Dostępne języki

EN PL